Tasbeegh for everyday

Tasbeegh for everyday

Tasbeegh for everyday

100 OR 1000 TIMES A DAYSunday: Yaa Gayyoen Ya QayyoenMonday: Laa Goula Walaa Quw-waata Iella Biella Hiel Alieyoel AtheemTuesday: Allah Hoema Sollie Allah Sayiedienaa Mogammad, Wa Allah Allie Sayiedienna MohammadWednesday: Astagfieroella Hal AtheemThursday: Soebgaanal-Laa Hal Atheem Wabie Gamdiehie

Friday: Yaa- Allah

Saturday: Laa Iellaa Ha Iellallah.

Just recite three times each:

Subhanallah, Wal hamdulillah, wa laillaha illallahoe wala hoe Akbar
Allahoe Akbar Walillahil Hamd. Allahumma Salle ala Sayedina Moulana
Muhammad Wa Ala Sayedina Muhammad Wa barik Wasallim.

Share this post

Post Comment